tlumacz niemiecki biuro panorama
Monika Szymańska
Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego
Tel: 603 066 238 lp.ikceimeinzcamult@oruib

Tłumaczenia uwierzytelnioneDokumenty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego:

akt urodzenia

akt małżstwa

akt zgonu

zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego

zaświadczenie o zmianie imienia lub nazwiska i in.


Dokumenty podatkowe i dokumenty wydawane przez ZUS:

deklaracje podatkowe (NIP, VAT, PIT, CIT)

decyzje

zaświadczenie z urzędu skarbowego niezaleganiu w podatkach

zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek i in.


Dokumenty notarialne:

pełnomocnictwa

umowa spółki

protokół ze zgromadzenia wspólników

umowa kupna-sprzedaży

umowa pożyczki

umowa najmu

umowa darowizny

protokoły notarialne

apostille i in.


Dokumenty sądowe:

zaświadczenie o niekaralności

wyrok sądowy

orzeczenie sądowe

pozew

postanowienie sądu

wyrok rozwody

wnioski

powiadomienia

zaświadczenia

protokoły


Dokumenty urzędowe:

decyzje administracyjne

decyzje urzędowe

decyzje organów skarbowych i celnych i in.


Dokumenty samochodowe:

karta pojazdu

dowód rejestracyjny

umowa kupna-sprzedaży

dowód rejestracyjny cz.I

dowód rejestracyjny cz.II

faktura zakupu pojazdu

przegląd techniczny

badanie natężenia spalin

zaświadczenie o ubezpieczeniu pojazdu


Dokumenty gospodarcze:

wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG

nadanie numeru identyfikacyjnego REGON

nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP

nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP EU

nadanie numeru identyfikacji dla celów podatku VAT

zaświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu w RP

wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego KRS

odpis z niemieckiego Rejestru Handlowego HRB

niemieckie zgłoszenie działalności gospodarczej lub zmiany o działalności gospodarczej

zaświadczenie o wypełnianiu zobowiązań podatkowych

certyfikat rezydencji i in.


Dokumentacja księgowa:

sprawozdanie z działalności,

rachunek zysków i strat

opinia biegłego rewidenta,

opinie o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,

faktury

przelewy

opinie o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i in.


Dokumenty szkolne:

świadectwo ukończenia szkoły

świadectwo dojrzałości

dyplom ukończenia studiów wyższych

indeks studiów licencjackich i magisterskich

suplement do dyplomu

zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły i studiowaniu

zaświadczenie o ukończeniu kursu

certyfikat

dyplom


Dokumentacja medyczna:

zaświadczenie lekarskie

historia dokumentacji medycznej

wyniki badań laboratoryjnych

opinia lekarska

zwolnienie lekarskie

karta informacyjna leczenia szpitalnego

epikryza

opis badania klinicznego


Dokumenty samochodowe
Tłumaczenie uwierzytelnione (zwane inaczej tłumaczeniem przysięgłym lub poświadczonym) wykonywane jest przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia poświadczone zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Rozdział 3 art. 18.1. niniejszej ustawy mówi, iż do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism wydawanych w formie pisemnej tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych, o której mowa w art. 6 ust. 2. Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.


Objętość tłumaczenia rozlicza się na podstawie znaków w tekście tłumaczenia. Za jedną stronę tłumaczenia uwierzytelnionego przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego § 3 ust.2) Za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym stawki określone w ust. 1 podwyższa się o 100%.


Tłumaczenie uwierzytelnione wydawane jest w formie drukowanej. Każda strona tłumaczenia opatrzona jest pieczęcią i podpisana przez tłumacza przysięgłego. Na końcu tłumaczenia znajduje się nota poświadczająca.


Tłumaczenie uwierzytelnione wymagane jest wówczas, gdy potrzebny jest dokument urzędowy. Dotyczy to przede wszystkim aktów wydawanych przez USC, urzędy skarbowe, dokumentów sądowych, aktów notarialnych, świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń oraz wszelkich innych dokumentów składanych w sądach, urzędach i instytucjach państwowych.