tlumacz niemiecki biuro panorama
Monika Szymańska
Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego
Tel: 603 066 238 lp.ikceimeinzcamult@oruib

Tłumacz przysięgłyTłumacz przysięgły umieszcza na wykonanym przez siebie tłumaczeniu:

  • okrągłą pieczęć tłumacza przysięgłego zawierającą imię i nazwisko oraz numer tłumacza przysięgłego na liście tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości, oraz język w zakresie którego tłumacz posiada uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego,
  • pozycję z repertorium tłumacza przysięgłego,
  • zapis czy tłumaczenie zostało sporządzone na podstawie oryginału lub też kopii dokumentu,
  • podpis tłumacza.

Tłumacz przysięgły sporządza tłumaczenia dla organów państwowych, takich jak sądy, prokuratura, policja urzędy kontroli skarbowej itp. oraz dla osób prywatnych. Zakres czynności tłumacza przysięgłego oraz wysokość wynagrodzenia tłumaczeń wykonywanych na rzecz urzędów państwowych reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. Tłumaczem przysięgłym zgodnie z w/w ustawą może zostać osoba która:

  • posiada obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE, EFTA,
  • zna język polski,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie jest karana za umyślne przestępstwa,
  • ukończyła studia wyższe zdobywając tytuł magistra,
  • złożyła z wynikiem pozytywnym „egzamin na tłumacza przysięgłego”.